Wiskunde en Natuurwetenschappen

De toelatingseisen en de opgegeven toetsen verschillen per opleiding.

Bio-Farmaceutische wetenschappen

Aantal en aard van de toetsen
Na een algemeen gesprek kunnen ten hoogste vier toetsen worden opgelegd: in de vakken wiskunde, scheikunde, biologie en engels.

Factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding. Daarnaast kan ook werkervaring mede bepalend zijn. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie al op grond van de gegevens die bij de aanvraag verstrekt zijn, overweegt om het College van Bestuur te adviseren het verzoek af te wijzen. In dat geval wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld het verzoek nader toe te lichten. In geen geval wordt getoetst in een vak waarin de aanvrager reeds een vwo-certificaat heeft verworven.

Inhoud van de toetsvakken
Toetsen die vereist zijn voor de toelating voor de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen kunnen worden afgelegd via bijvoorbeeld het Boswell Instituut waar meerdere keren per jaar cursussen worden gegeven als voorbereiding op het behalen van VWO certificaten voor wiskunde, scheikunde en/of biologie. Neem tijdig contact op met de studieadviseur van de opleiding. 

Verdere bepalingen
Alle toetsen moeten afgelegd zijn vóór 1 september van het jaar waarin de aanvrager de studie wil aanvangen. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutische examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersonen
Mw. dr. M.C. Brouwer en dhr. drs. J.D. Kruijer
Gorlaeus Laboratoria
Einsteinweg 55, kamer HB214
2333 CC Leiden
071 527 45 30
c.brouwer of h.kruijer

Biologie

Aantal en aard van de toetsen
Na een algemeen gesprek kunnen toetsen worden opgelegd in één of meer van de volgende vakken: wiskunde b, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels.

Factoren die meespelen
De opleiding bepaalt aan de hand van de overlegde gegevens (vooropleiding, ervaring) voor welke vakken een vrijstelling kan worden verleend. Het is mogelijk dat de opleiding al op grond van de gegevens, die bij de aanvraag verstrekt zijn, overweegt om het College van Bestuur te adviseren het verzoek af te wijzen. In dat geval wordt de aanvrager in ieder geval in de gelegenheid gesteld zijn verzoek nader toe te lichten. In geen geval wordt getoetst in een vak waarin de aanvrager reeds een deelcertificaat vwo heeft verworven.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie: kennis van de stof op het niveau van eindexamen vwo.
 • Nederlands en Engels: tekstbegrip en stelvaardigheid op het niveau van eindexamen vwo.
   
Wijze van toetsing
Nadat het voorlopig advies van de studierichting door de studieadviseur is toegelicht, moet de aanvrager aan de hand van dit advies overleggen met de aangegeven examinatoren over de verdere invulling van de eisen per vak, het meest geschikte studiemateriaal en de mogelijke periode van toetsing.

Verdere bepalingen
Iedere toets kan ten hoogste éénmaal opnieuw worden afgelegd, maar pas nadat een bepaalde termijn is verstreken die door de toetsafnemer is vastgesteld op grond van de eerste toets. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit/opleiding in behandeling genomen.

Contactpersoon
Drs. K.P.G. van Wanrooij
Sylviuslab
Sylviusweg 72, kamer 5.5.11
2333 BE Leiden
aanwezig: ma, di: 08.30-14.30; wo, do: 08.30-12.30
E-mail: studieadviseur@biology.leidenuniv.nl
Telefoon:  071 527 51 96

Informatica

Aantal en aard van de toetsen
Aantal en aard van de toetsen die opgelegd worden, hangen voornamelijk af van de genoten vooropleiding, terwijl ook een factor als werkervaring mede bepalend kan zijn. Voordat de eisen worden vastgesteld, wordt in het algemeen de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek. In het ongunstigste geval kan besloten worden om reeds op grond van dit gesprek afwijzend te adviseren. Voor de opleiding informatica kan een toets worden opgelegd in wiskunde b (of wiskunde b oude stijl). Daarnaast kan de beheersing van de Engelse taal worden getoetst. 
 
Inhoud van de toetsvakken
Bij het toelatingsexamen moet een toets worden afgelegd in wiskunde b (of wiskunde b oude stijl). Van de kandidaat wordt verwacht dat hij de leerstof van enig gangbaar leerboek voor het vwo in haar geheel beheerst.

Wijze van toetsing
De aanvrager neemt zelf contact op met de toetsafnemer. Deze peilt de kennis van de kandidaat en stelt aan de hand daarvan de toetsinhoud vast. Zodra de kandidaat meent de toetsinhoud voldoende te beheersen, maakt hij met de toetsafnemer een afspraak. Alle toetsen moeten zijn afgelegd vóór 1 juli van het jaar waarin de aanvrager zijn studie wil beginnen.

Verdere bepalingen
Iedere toets kan ten hoogste éénmaal opnieuw worden afgelegd, maar pas nadat een bepaalde termijn is verstreken, die door de toetsafnemer is vastgesteld op grond van het resultaat van de eerste toets. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersoon
Jeanette de Graaf, studieadviseur
Niels Bohrweg 1
071 527 70 71 

Life Science & Technology

Toetsen en factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding; daarnaast kan ook werkervaring mede bepalend zijn. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie al op grond van de gegevens, die bij de aanvraag verstrekt zijn, overweegt om het College van Bestuur te adviseren het verzoek af te wijzen. In dat geval wordt de aanvrager/aanvraagster in de gelegenheid gesteld zijn/haar verzoek nader toe te lichten. In geen geval wordt getoetst in een vak waarin de aanvrager al een vwo-certificaat heeft verworven.

Inhoud van de toetsvakken
Life Science & Technology is een gezamenlijke opleiding van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Toetsen vereist voor toelating tot de LST studie kunnen worden afgelegd via bijvoorbeeld het Boswell Instituut waar meerdere keren per jaar cursussen worden gegeven als voorbereideing op het behalen van VWO certificaten voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Er kunnen ook toetsen nederlands en engels nodig zijn. Neem tijdig contact op met de studieadviseur van de opleiding.
 
Verdere bepalingen
Alle toetsen moeten zijn afgelegd en zijn behaald voor 1 september van het jaar waarin de aanvrager de studie wil aanvangen Sommige met goed gevolg afgelegde toetsen blijven maar vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas een jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersoon
Riekje Brandsma, studieadviseur BSc LST
Gorlaeus Laboratoria
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden, Kamer LCP068 
071 527 4634 of 015 278 2413
brandsma@chem.leidenuniv.nl

Natuurkunde en sterrenkunde

Aantal en aard van de toetsen
Er kunnen ten hoogste drie toetsen worden opgelegd: in natuurkunde, wiskunde b en Engels. Er vindt altijd een voorafgaand gesprek plaats.

Factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding. Ook een factor als werkervaring zal mede bepalend zijn. Verder is het noodzakelijk dat de student zich voldoende op de hoogte stelt van de opleiding door het bijwonen van een Open Dag of door het deelnemen aan een meeloopdag. Alle kandidaten krijgen een gesprek met de toelatingscommissie voorafgaand aan de vaststelling van de eisen. Het verloop van dit gesprek is van invloed op het aantal toetsen dat zal worden opgelegd. In het ongunstigste geval kan de toelatingscommissie reeds op grond van dit gesprek afwijzend over de aanvraag adviseren.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Wiskunde b en natuurkunde. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de leerstof van een gangbaar leerboek voor het vwo in zijn geheel beheersen.
 • Engels. De kandidaat moet in staat zijn de inhoud weer te geven van enkele bladzijden van een Engels leerboek dat in het eerste jaar voor de studierichting wordt gebruikt.
   
Wijze van toetsing
Na de vaststelling van het aantal af te leggen toetsen neemt de aanvrager contact op met de toetsafnemer; deze peilt de kennis van de kandidaat en stelt aan de hand daarvan de toetsinhoud vast. Zodra de kandidaat meent de toetsinhoud voldoende te beheersen, maakt hij een afspraak met de toetsafnemer.

Verdere bepalingen
Iedere toets kan ten hoogste éénmaal opnieuw worden afgelegd, maar pas nadat een bepaalde termijn is verstreken die door de toetsafnemer is vastgesteld op grond van het resultaat van de eerste toets. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven drie jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersoon
Studieadviseur natuurkunde
Huygens Laboratorium
Niels Bohrweg 2, kamer 301
Postbus 9504
2300 RA Leiden
071 527 57 64 
studieadviseur@physics.leidenuniv.nl

Molecular Science & Technology

Aantal en aard van de toetsen
Er kunnen maximaal vier toetsen worden opgelegd: in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels (of, ter keuze van de faculteit, Frans of Duits).

Factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd, hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding. Daarnaast kan ook werkervaring mede bepalend zijn. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie al op grond van de gegevens, die bij de aanvraag verstrekt zijn, overweegt om het College van Bestuur te adviseren het verzoek af te wijzen. In dat geval wordt de aanvrager/aanvraagster in de gelegenheid gesteld zijn/haar verzoek nader toe te lichten. In geen geval wordt getoetst in een vak waarin de aanvrager reeds een vwo certificaat heeft verworven.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Voor de toets wiskunde, natuurkunde en scheikunde wordt van de kandidaten verwacht dat zij de leerstof van een gangbaar leerboek in het vwo in haar geheel beheersen.
 • Engels. Voor een toets Engels wordt verwacht dat de kandidaat in staat is de inhoud weer te geven van enkele bladzijden van een eenvoudig Engels leerboek dat in het eerste studiejaar wordt gebruikt.
   
Wijze van toetsing
De toetsen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgenomen. Na een gesprek met de toetsafnemer, waarin deze de inhoud van de toets nader vaststelt, maakt de kandidaat zelf een afspraak over de datum van de toets.

Verdere bepalingen
Alle toetsen moeten zijn afgelegd vóór 1 september van het jaar waarin de aanvrager de studie wil aanvangen. Iedere toets kan ten hoogste éénmaal opnieuw worden afgelegd, maar pas na het verstrijken van een bepaalde termijn die door de toetsafnemer is vastgesteld op grond van het resultaat van de eerste toets. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersoon
Mw. ir. Anjo Schaap, studieadviseur
Gorlaeus Laboratoria
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
kamer HB239
071 527 5781
studieadviseur.mst@leidendelft.nl 

Wiskunde

Aantal en aard van de toetsen
Aantal en aard van de op te leggen toetsen hangen voornamelijk af van de genoten vooropleiding, terwijl ook een factor als werkervaring mede bepalend kan zijn. Voordat de eisen worden vastgesteld, wordt in het algemeen de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek. In het ongunstigste geval kan besloten worden om reeds op grond van dit gesprek afwijzend te beschikken. Voor de opleiding wiskunde kan een toets worden opgelegd in wiskunde b. Daarnaast kan de beheersing van de Engelse taal worden getoetst.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Wiskunde b. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij het eindexamenprogramma wiskunde b vwo beheerst.
 • Engels. De kandidaat moet in staat zijn de inhoud van enkele bladzijden van een elementair Engelstalig leerboek voor de studie wiskunde weer te geven.
   
Wijze van toetsing
De aanvrager neemt contact op met de toetsafnemer. Deze peilt de kennis van de kandidaat en stelt aan de hand daarvan de toetsinhoud vast. Zodra de kandidaat meent de toetsinhoud voldoende te beheersen, maakt hij met de toetsafnemer een afspraak. Alle toetsen moeten zijn afgelegd vóór 1 juli van het jaar waarin de aanvrager zijn studie wil beginnen.

Verdere bepalingen
Iedere toets kan ten hoogste éénmaal opnieuw worden afgelegd, maar pas na het verstrijken van een bepaalde termijn die door de toetsafnemer is vastgesteld op grond van het resultaat van de eerste toets. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. Met goed gevolg afgelegde toetsen blijven vijf jaar geldig, ook als de faculteit adviseert het toelatingsverzoek af te wijzen. Een volgend verzoek om toelating tot het propedeutisch examen wordt pas één jaar na de datum van het vorige advies van de faculteit in behandeling genomen.

Contactpersonen
 
Onno van Gaans en Charlene Kalle
W&I Snellius
Niels Bohrweg 1
Kamer: 222
Telefoon: 071 527 7122
E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 29-02-2016