Opleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen

De faculteit der Geesteswetenschappen omvat o.a. een groot aantal westerse en niet-westerse taal- en cultuurstudies en de opleidingen Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Godsdienstwetenschappen en Wijsbegeerte.

Regeling

Deze regeling geldt voor allen die op grond van artikel 7.29 van de WHW, d.w.z. zonder in het bezit te zijn van een toeganggevend Nederlands of buitenlands diploma, toelating vragen tot een bacheloropleiding aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Procedure

Minimumeisen zijn dat de kandidaat vóór de start van de beoogde studie minimaal de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en tevens minimaal in bezit is van een havo-diploma of vooropleiding/werkervaring van vergelijkbaar niveau.

Afhankelijk van het niveau van de vooropleiding en eventuele (relevante) werkervaring van de kandidaten, worden er maximaal 6 vwo-staatsexamens en/of vakken van de Open Universiteit opgelegd. De vwo-staatsexamens die opgelegd kunnen worden zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans 2
 • Duits 2
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Economie
 • Klassieke culturele vorming
 • Wiskunde (A, B of C)
 • Profielwerkstuk
 
Vakken van de Open Universiteit die opgelegd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
 
 • Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (C08112)
 • Sociaal-economische geschiedenis
 • Cultuurwetenschappelijk vaardigheden
 • Inleiding Letterkunde
 • Schrijfvaardigheid
 • Academisch schrijven (schrijfpracticum 2)
Schrijfpracticum 2 kan alleen worden opgelegd in combinatie met Schrijfvaardigheid.

Nadat de examencommissie van de betreffende opleiding en het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen hebben besloten welke vwo-staatsexamens en/of vakken van de Open Universiteit je dient af te leggen, moet je je aanmelden bij DUO voor de staatsexamens en de Open Universiteit voor de overige vakken. Uiteraard kun je ook gebruikmaken van onderwijsinstellingen zoals het ROC, LOI, Luzac College.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige en correcte aanmelding voor de vwo-staatsexamens en/of vakken van de Open Universiteit. De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt hierin geen begeleiding.

Van elk vak dat je gehaald hebt dien je een gewaarmerkte kopie van het certificaat in te leveren bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Nadat je alle opgelegde staatsexamens en/of vakken van de Open Universiteit hebt behaald, krijg je een nieuwe beschikking over toelating waarmee je je kunt inschrijven voor de bacheloropleiding waarvoor je een verzoek om toelating hebt ingediend.

Strikte deadline

De Faculteit der Geesteswetenschappen hanteert een strikte deadline voor de ontvangst en behandeling van verzoeken om toelating tot het colloquium doctum. De deadline is 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je met de studie wilt beginnen.

Behandeling toelatingsverzoek

Het toelatingsverzoek voor het colloquium doctum moet worden ingediend bij het Admissions Office van de universiteit. Het Admissions Office stuurt de verzoeken na een eerste formele controle voor inhoudelijke behandeling door naar het Studiepunt van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Namens de Faculteit der Geesteswetenschappen bepaalt het Studiepunt, in overleg met de betrokken opleiding (meestal de studiecoördinator of andere contactpersoon), voor elke aanvrager de toelatingseisen.

Contact

Frontoffice Studentenzaken

Laatst Gewijzigd: 17-10-2016